нашите сайтове english

Промяна на категорията на туристически обект и издаване на удостоверение - УСЛУГА № 9170

УСЛУГА № 9170 

Промяна на категорията на туристически обект и издаване на удостоверение  

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна 

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.134 от Закона за туризма 

Необходими документи:

1.Заявление по образец за заявяване на повишаване/понижаване на категорията,  на основание чл.134 от Закона за туризма, в което се декларира, че не са променени вписаните в националният туристически регистър данни за обекта и лицето, осъществяващо дейност в туристическият обект.

2.Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК и липсата на обстоятелствата – несъстоятелност  и/или ликвидация или Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци/вписани в търговският регистър, а извършват дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;

3.Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект /при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/.

4. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, ако лицето не е търговец  и не е вписано в Търговският регистър;

5. Копие от документи за собственост на обекта;

6. Копие от актуален договор /за наем или друг от друг договор/ от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията / ако са налице структурни промени в условията за изграждане на туристическият обект след издаване на предходното удостоверение за определена категория на обекта/;

8.Предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект – оригинал, дубликат или заверено копие.

9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

*Забележка: Документи представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език. 

Такса на административната услуга:

1.За категоризиране на места за настаняване клас „А” – хотели и мотели:

-                до 30 стаи – 500 лв.;

-                от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

-                от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

-                от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

-                над 500 стаи – 5000 лв.; 

2.За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

-                до 20 стаи – 200 лв.;

-                от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

-                от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

-                от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

-                над 100 стаи – 4000 лв. 

3.За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

-                за едно легло – 10 лв. на легло. 

 4.За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

    - до 20 места за сядане – 150 лв.;

    - от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

    - от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

    - от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

    - над 300 места за сядане – 2000 лв.;

При промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 30 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт – 5 години.

Изтегли документи

9170-бланка на услугата

Заявление за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект

Заявление за прекратяване на административно производство

Заявление по чл.136 от закона за туризма