нашите сайтове english

Вписване в регистър на технически паспорт за строежи на техническата инфраструктура - УСЛУГА №9122

УСЛУГА №9122 

Вписване в регистър на технически паспорт за строежи на техническата инфраструктура 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента: Информационен център

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.176а, ал.5 от ЗУТ и чл.15, чл.16 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите /ДВ бр. 7/2007г./; 

Необходими документи:

  1. Технически паспорт на хартиен носител - 2бр.;
  2. Технически паспорт на магнитен носител – 1бр.;   
  3. Копие от Разрешение за строеж или акт за узаконяване. 

Такса на административната услуга: 20 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9122-бланка