нашите сайтове english

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти - УСЛУГА №9102

УСЛУГА №9102

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти от дирекция ИИБ, документа се подписва от главен архитект на община Варна 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ИИБ в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 2. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 3. Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.), заверен „вярно с оригинала“ от администрацията съхраняваща оригинала и документ удостоверяващ приемането
 4. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна
 5. Два екземпляра от идейния инвестиционен проект, в обхват и съдържание, определени с Наредба №4/21.05.2001 г. на хартиен и един екземпляр на електронен носител
 6. Оценка съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите от І-ва до V-та категория, с изключение на обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „а“, „д“ и „е“ от ЗУТ
 7. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория
 8. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а
 9. Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 10. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони
 11. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

При подаване на заявлението възложителят заплаща предварително определена такса в размер на 100 лв.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

 • Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 година, съгласно чл. 145, ал. 4 от ЗУТ 

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1

при ОСИП от фирма консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 14 дни – 0,45 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.;

при ОСИП от Експертен съвет по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ – 30 дни - 1,50 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Освобождават се от такси:

Държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка, Българският Червен кръст;

Лица, заявили саниране на цели жилищни сгради, паметници на културата, с което се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срока на експлоатация;

Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ за обекти по финансиране по ОП „Регионално развитие“ посредством схема BG161РО001/1.2-01/2011 за изпълнение мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“;

 Заявители (физически и юридически лица), за изграждане на обекти - общинска собственост, които имат сключени с Община Варна договор за проектиране и/или договор за изграждане на обекти общинска собственост.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ, чрез Главен архитект на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

9102-бланка

  Top