нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж- УСЛУГА №9104

УСЛУГА №9104 

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж  

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.142 и чл.144, ал. 1 от ЗУТ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 • Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.), заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Три копия от инвестиционен проект за допускане на отклонения от одобрен инвестиционен   проект в следните части: 

а) част В и К…………бр.      д) част СК…………………бр.    и) част Пож. безопасност……бр.

б) част Електро………бр.     е) част  Геодезия…………бр.      й) част Oзеленяване ………… бр.

в) част Пътна…………бр.     ж) част Архитектура ………бр.  к) част Ен. ефективност………бр.

г) част ОВК…………  бр.     з) част Геология……………бр.   л) други…………………. бр. 

 • Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите от І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и  ІІІ-та категория
 • Предварителни договори с експлотационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони 

*Забележки:

 • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
 • Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
 • Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
 • Когато е необходимо да се издаде Заповед на Кмета за учредяване право на прокарване през общински имоти не е възможно едновременно с одобряването на инвестиционния проект да се издаде и разрешение за строеж.
 • Инвестиционният проект се съгласува при условията и по реда на Закона за културното наследство за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
 • Предварителната сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната такса при финализиране на процедурата, не се възстановява в случай на отказ за съгласуване на инвестиционния проект, прекратено производство или изтеглен проект по желание на възложителя. 

Такса на административната услуга:

А. За линейни обекти

- С комплексен доклад от фирма консултант          – 0,68 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.

- Чрез разглеждане на общински експертен съвет  – 1,50 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв. 

Б. За инженерни съоръжения

1. При ОСИП с комплексен доклад от фирма-консултант на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 3 % от СМР, но не по-малко от 300 лв.

1.1. геозащитни съоръжения и мостове – 3 % от СМР, но не по-малко от 300 лв.;

1.2. приемо-предавателни станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 600 лв.;

1.3. трансформаторни постове – 150 лв. на бр. трансформаторна машина;

1.4. Възлова станция – 150 лв.

1.5. Кабелен шкаф и др. съоръжения – 60 лв. 

2. При ОСИП от ЕСИИ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - 3 % от СМР, но не по-малко от 500 лв.

2.1. геозащитни съоръжения и мостове – 3 % от СМР, но не по-малко от 500 лв.;

2.2. приемо-предавателни станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 800 лв.;

2.3. трансформаторни постове – 200 лв. на бр. трансформаторна машина;

2.4. Възлова станция – 200 лв.

2.5. Кабелен шкаф и др. съоръжения – 100 лв. 

В. Благоустрояване – 1,20 лв./кв. м., но не по-малко от 100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

срок 14 дни - за одобряване на инв. проект при ОСИП с комплексен доклад от фирма консултант по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ;

срок 30 дни - за одобряване на инв.проект при ОСИП от ЕСУТ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година

Изтегли документи

9104-бланка