нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж- УСЛУГА №9104

УСЛУГА №9104 

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж  

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 142, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти от дирекция ИИБ, документа се подписва от главен архитект на община Варна 

Информация за центъра за административно обслужване:

адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 

телефон за връзка: (052) 820 800

работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ИИБ в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 2. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 3. Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.), заверен „вярно с оригинала“ от администрацията съхраняваща оригинала и документ удостоверяващ приемането – 2 броя
 4. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна
 5. Два екземпляра от инвестиционен проект, в обхват и съдържание, определени с Наредба №4/21.05.2001 г. на хартиен и един екземпляр на електронен носител, в следните части:

а) част В и К ……………бр.     д) част СК ………………………бр.       и) част Пож. безопасност ……бр.

б) част Електро …….…бр.    е) част  Геодезия …………..бр.       й) част Oзеленяване ………… бр.

в) част Пътна ……………бр.    ж) част Архитектура ………бр.      к) част Ен. ефективност ………бр.

г) част ОВК …………бр.          з) част Геология ……………..бр.     л) други ………………………………. бр.

7. Оценка съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите от І-ва до V-та категория, с изключение на обектите по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви „а“, „д“ и „е“ от ЗУТ

8. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и  ІІІ-та категория

9. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а

10. Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)

11. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони

Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

При подаване на заявлението възложителят заплаща предварително определена такса в размер на 100 лв.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 година, съгласно чл. 145, ал. 4 от ЗУТ 

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1

А. За линейни обекти

- С комплексен доклад от фирма консултант - 0,68 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.

- Чрез разглеждане на общински експертен съвет – 1,50 лв./л. м., но не по-малко от 100 лв.

Б. За инженерни съоръжения

При ОСИП с комплексен доклад от фирма-консултант на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - 3 % от СМР, но не по-малко от 300 лв.

1.1. геозащитни съоръжения и мостове – 3 % от СМР, но не по-малко от 300 лв.;

1.2. приемо-предавателни станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 600 лв.;

1.3. трансформаторни постове – 150 лв. на бр. трансформаторна машина;

1.4. Възлова станция – 150 лв.;

1.5. Кабелен шкаф, ел. табло и др. съоръжения – 60 лв.

При ОСИП от ЕСУТ на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ - 3 % от СМР, но не по-малко от 500 лв.

2.1. геозащитни съоръжения и мостове – 3 % от СМР, но не по-малко от 500 лв.;

2.2. приемо-предавателни станции - 3 % от СМР, но не по-малко от 800 лв.;

2.3. трансформаторни постове – 200 лв. на бр. трансформаторна машина;

2.4. Възлова станция – 200 лв.;

2.5. Кабелен шкаф, ел. табло и др. съоръжения – 100 лв.

В. Благоустрояване – 1,20 лв./кв. м., но не по-малко от 100 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Срок за предоставяне:

 • При внесен инвестиционен проект с ОСИП от фирма консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – в 14 дневен срок;
 • При внесен инвестиционен проект с ОСИП от Експертен съвет по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ– в 30 дневен срок.

Освобождават се от такси:

Държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка, Българският Червен кръст;

Лица, заявили саниране на цели жилищни сгради, паметници на културата, с което се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срока на експлоатация;

Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ за обекти по финансиране по ОП „Регионално развитие“ посредством схема BG161РО001/1.2-01/2011 за изпълнение мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“;

 Заявители (физически и юридически лица), за изграждане на обекти - общинска собственост, които имат сключени с Община Варна договор за проектиране и/или договор за изграждане на обекти общинска собственост. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ, чрез Главен архитект на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

 

Изтегли документи

9104-бланка

  Top