нашите сайтове english

Одобряване на план за безопасност и здраве /ПБЗ/ - УСЛУГА №9106

УСЛУГА №9106

ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

(за обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването)

 Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

   Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 156б, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и чл. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна;

Необходими документи:

  1. Копие на разрешение за строеж, влязло в сила;
  2. Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на Община Варна;
  3. Копие на договор за изграждане на обект, публична общинска собственост (когато е приложимо);
  4. Част: План за безопасност и здраве – 3 екземпляра;
  5. Част: Временна организация и безопасност на движението – 3 екземпляра (когато е приложимо).

 Такса на административната услуга:

обикновена услуга – 30 лв.

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – 14 дни

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие.

Изтегли документи

9106-бланка