нашите сайтове english

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти - УСЛУГА №9108

УСЛУГА №9108

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147, ал. 1 и чл. 153 от ЗУТ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти от дирекция ИИБ, документа се подписва от главен архитект на община Варна

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ИИБ в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 2. Становище на инженер-конструктор с указание за изпълнение на строежите по чл. 147, ал. 1: по т. 1, 4, 5 и 7 от ЗУТ; по т. 14 и на електроинженер и/или на инженер по топлотехника; по т. 15 и т. 16 и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, и договор със собственика
 3. Едно копие от инвестиционен проект, съдържащ: (по чл. 147от ЗУТ не се одобрява)
 • а) част В и К ……………бр.     д) част СК ………………………бр.       и) част Пож. безопасност ……бр.
 • б) част Електро …….…бр.    е) част  Геодезия …………..бр.       й) част Oзеленяване ………… бр.
 • в) част Пътна ……………бр.    ж) част Архитектура ………бр.      к) част Ен. ефективност ………бр.
 • г) част ОВК …………бр.          з) част Геология ……………..бр.     л) други ………………………………. бр.
 1. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 2. Копие от действащ ПУП (ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП и др.), заверен „вярно с оригинала“ от администрацията съхраняваща оригинала и документ удостоверяващ приемането
 3. Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК – Варна
 4. Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ
 5. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а
 6. Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 7. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони
 8. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

При подаване на заявлението възложителят заплаща предварително определена такса в размер на 100 лв.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване


Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Разрешението за строеж губи правно действие, когато:
1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;
2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1
Срок за изпълнение на услугата – 7 дни - 100 лв.
Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.
Освобождават се от такси:
Държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка, Българският Червен кръст;
Лица, заявили саниране на цели жилищни сгради, паметници на културата, с което се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срока на експлоатация;
Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ за обекти по финансиране по ОП „Регионално развитие“ посредством схема BG161РО001/1.2-01/2011 за изпълнение мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“;
Заявители (физически и юридически лица), за изграждане на обекти - общинска собственост, които имат сключени с Община Варна договор за проектиране и/или договор за изграждане на обекти общинска собственост.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ, чрез Главен архитект на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

*Забележка:

 • Не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж (съгласно чл. 147, ал. 1 от ЗУТ) за:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1 от ЗУТ;
2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
7. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на случаите почл. 48, ал. 9 от ЗУТ;
10. строежите по чл. 55 от ЗУТ;
14. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти;
15. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в сгради, в т.ч. в режим на съсобственост или етажна собственост;
16. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата.

 • За строежите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.
 • За строежите по ал. 1, т. 15 и 16 се представят договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение.
 • За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите се разрешават след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.

Изтегли документи

9108-бланка

  Top