нашите сайтове english

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация - УСЛУГА №9109

УСЛУГА №9109

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 175 от ЗУТ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти от дирекция ИИБ

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ИИБ в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

  1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
  2. Два комплекта екзекутивна документация (оригинали), в следните части:

а) част В и К ……………бр.     д) част СК ………………………бр.       и) част Пож. безопасност ……бр.

б) част Електро …….…бр.    е) част  Геодезия …………..бр.       й) част Oзеленяване ………… бр.

в) част Пътна ……………бр.    ж) част Архитектура ………бр.      к) част Ен. ефективност ………бр.

г) част ОВК …………бр.          з) част Геология ……………..бр.     л) други ………………………………. бр.

   1. Заверен протокол за строителна линия

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

При подаване на заявлението възложителят заплаща предварително определена такса в размер на 100 лв.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

    • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
    • Със заявление по електронна поща
    • Със заявление по пощата
    • Устно, на гише в звеното за административно обслужване


Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1
Срок за изпълнение на услугата – 14 дни (обикновена услуга), 7 дни (бърза услуга)
Такса:
– 22% от стойността за одобрения инвестиционния проект - вписана в разрешението за строеж (не по-малко от 100 лв.) за обикновена услуга;
– 45% от стойността за одобрения инвестиционния проект - вписана в разрешението за строеж (не по-малко от 100 лв.) за бърза услуга.
Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.
Освобождават се от такси:
Държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка, Българският Червен кръст;
Лица, заявили саниране на цели жилищни сгради, паметници на културата, с което се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срока на експлоатация;
Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ за обекти по финансиране по ОП „Регионално развитие“ посредством схема BG161РО001/1.2-01/2011 за изпълнение мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“;
Заявители (физически и юридически лица), за изграждане на обекти - общинска собственост, които имат сключени с Община Варна договор за проектиране и/или договор за изграждане на обекти общинска собственост.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: чл. 215 от ЗУТ, чрез Главен архитект на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

    • На място в Центъра за административно обслужване
    • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

9109-бланка

  Top