нашите сайтове english

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация - УСЛУГА №9109

УСЛУГА №9109

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.175, ал.2 от ЗУТ; 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон 
  • Три комплекта екзекутивна документация (два оригинални и едно копие, заверено за вярност от възложителя):

а) част В и К………бр.        д) част СК…………………бр.       и) част Пож. безопасност……бр.

б) част Електро……бр.        е) част  Геодезия…………..бр.       й) част Oзеленяване ………. бр.

в) част Пътна………бр.       ж) част Архитектура………бр.       к) част Ен. ефективност……бр.

г) част ОВК……..…бр.        з) част Геология………..бр.            л) други……………. бр. 

  • Заверен протокол за строителна линия;
  • Копие на разрешение за строеж. 

*Забележки:

  • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
  • Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част  „Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор;
  • Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация. 

Такса на административната услуга:

такса – за 14 дни – 22 % от стойността за одобрения инв.проект - вписана в разрешението за строеж (не по-малко от 100лв.); 

такса за 7 дни – 45 % от стойността за одобрения инв.проект - вписана в разрешението за строеж (не по-малко от 100лв.); 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 14 дни

бърза услуга - 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9109-бланка