нашите сайтове english

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) - УСЛУГА №9117

УСЛУГА №9117 

 

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.193 от ЗУТ, Инструкция за прокопаване; 

Необходими документи:

  1. Копие от разрешение за строеж (влязло в сила)
  2. График - 3 бр., подписан и подпечатан от Възложител и Строител
  3. Одобрен проект за Временна организация на движението
  4. Договор с фирма, която да извърши строително-монтажните работи
  5. Договор с фирма-консултант, която да изпълнява строителен надзор по време на строителство
  6. Заповед по чл.193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване (при необходимост)
  7. Доклад от Главен инженер на съответната районна администрация за възстановени настилки 

Такса на административната услуга:

т. А. Издаване на разрешение за разкопаване:

експресна услуга – 50 лв. на пресичане;

бърза услуга – 30 лв. на пресичане;

обикновена услуга – 20 лв. на пресичане; 

т. Б. Пресъгласуване на разрешение за разкопаване:

експресна услуга – 120 лв. на пресичане;

бърза услуга – 100 лв. на пресичане;

обикновена услуга – 80 лв. на пресичане; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

експресна услуга – 3 ден;

бърза услуга – 5 дни;

обикновена услуга – 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: посочва се от клиента 

 

Изтегли документи

9117-бланка