нашите сайтове english

Разглеждане и одобряване на инженеро-геоложки доклад на ЕСИИ - УСЛУГА №9118

УСЛУГА №9118 

Разглеждане и одобряване на инженерно-геоложки доклад на ЕСИИ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: част I, глава IV, раздел VII от ЗУТ 

Необходими документи:

 1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
 2. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица съгласувана с експлоатационите дружества и подземен кадастър-оригинал;
 3. Инженерно-геоложки доклад - 3бр.;
 4. Становище на „Геозащита“ ЕООД Варна
 5. Проект за подробен устройствен план (ПУП) за поземления имот (оригинал или заверено копие) и протокол или извадка от протокол от общински (районен) експертен съвет по устройство на територията за приемане на подробен устройствен план за поземления имот (заверено копие).
 6. Скица извадка от действащ подробен устройствен план (в случаите, когато ПУП не се променя), (заверено копие).
 7. Скица на поземлен имот от АГКК – Варна.
 8. Други необходими документи и материали в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение по приложен опис. 

Такса  на административната услуга: 100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9118-бланка