нашите сайтове english

Oсвидетелстване на строежи като опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице - УСЛУГА №9125

УСЛУГА №9125

Oсвидетелстване на строежи като опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 195 и чл. 196 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, приета с Решение на Общински съвет – Варна №1228-8(14)/01.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт: Кмет на Община Варна

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
Заявлението се подава от заинтересованото лице или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до Кмет на община Варна в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Oбщина Варна. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Имена и адреси на заинтересувани собственици и съседи

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

  • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
  • Със заявление по електронна поща
  • Със заявление по пощата
  • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До изпълнение на заповедта, с която се задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване, освен ако съдът не постанови спиране на нейното изпълнение до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: не се заплаща

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Административен съд Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта по чл. 195 от ЗУТ подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • На място в Центъра за административно обслужване
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • по електронен път на e-mail

Изтегли документи

    Top