нашите сайтове english

Декларации от № 451 до № 600

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
451   Светлана Христова Иванова ПР 09.085.2019 ОМД Старши счетоводител 8.5.2019  
452   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 8.5.2019  
453   Щеринка Атанасова Джамбазова   ОМД Счетоводител 8.5.2019  
454   Жени Йорданова Стоянова    Здравеопазване Инспектор "Контрол на водни площи, лечебни заведения и ДУЗ" 8.5.2019  
455   Белица Атанасова Паунова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 8.5.2019  
456   Надежда Любенова Желязкова   Здравеопазване Гл. експерт "Осъществяване на здравна политика в ОВ" 8.5.2019  
457   Галина Любомирова Арнаудова   Здравеопазване Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 8.5.2019  
458   Неделина Живкова Добрева    ОМД Счетоводител 8.5.2019  
459   Веселина Антимова Гагова-платен отп.   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 8.5.2019  
460   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 8.5.2019  
461   Наташа Здравкова Еленска   ОМД Ст. експерт "Човешки ресурси" 8.5.2019  
462   Мая Делчева Попова   Превенции Главен счетоводител 8.5.2019  
463   Александра Георгиева Стойчева   КОБС Мл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 8.5.2019  
464   Мариана Пейчева Сотирова   ФСД Старши счетоводител 8.5.2019  
465   Веселина Златева Стоилова   СД Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора" 8.5.2019  
466   Михаила Иванова Иванова     ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 8.5.2019  
467   Даниела Стратиева Стоянова    ИАО Мл. експерт ЕСГРАОН 8.5.2019  
468   Весела Николаева Павлова-Кожухарова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 8.5.2019  
469   Илиян Христов Парашкевов   АГУП Младши експерт "Архитектура" 8.5.2019  
470   Катя Илиева Ненчева     УС Гл. инспектор "Безопасност на работната среда" 8.5.2019  
471   Гергана Дончева Славова   КДР Гл. експерт "Естетизация на градската среда" 8.5.2019  
472   Петя Валериева Горанова    УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 8.5.2019  
473   Диляна Иванова Несторова     СД Гл. експерт "Социални дейности" 8.5.2019  
474   Кремена Георгиева Ганчева   СД Началник на отдел 8.5.2019  
475   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 8.5.2019  
476   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 8.5.2019  
477   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 8.5.2019  
478   Нели Вълева Пейкова   КСУПХ „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ Директор 8.5.2019  
479   Иван Луканов Славов   УСКОР Началник отдел 8.5.2019  
480   Милена Генова Минева    АГУП Старши юрисконсулт 8.5.2019  
481   Стоянка Паскова Малчева    Хранителен комплеск Счетоводител-касиер 8.5.2019  
482   Даниела Вълчанова Йорданова   Детска ясла №7 ,,Роза’’ Директор 8.5.2019  
483   Радостина Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Младежки дейности" 8.5.2019  
484   Крум Панайотов Крумов   ОП ТАСРУД Директор 8.5.2019  
485   Бранимир Димитров Пулев   УС Гл. експерт "Управление на собствеността" 8.5.2019  
486   Румяна Стоянова Хараламбова   Здравеопазване Началник на отдел 8.5.2019  
487   Невяна Михайлова Кеманова   Туризъм Главен експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 9.5.2019  
488   Светла Николова Маринова   ПНО Главен юрисконсулт 9.5.2019  
489   Пламена Панчева Нанкова   КС  Юрисконсулт 9.5.2019  
490   Венелин Михайлов Маринов   УСКОР Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 9.5.2019  
491   Петя Йорданова Любчева   Превенции Мл. експерт "Превантивни кампании и проекти" 9.5.2019  
492   Елка Йорданова Апостолова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 9.5.2019  
493   Росица Димитрова Цонева   ОМД Счетоводител 9.5.2019  
494   Тодорка Иванова Кондева   ОМД Старши счетоводител 9.5.2019  
495   Митка Николова Илиева   ДГ№48"Ран Босилек" Директор 9.5.2019  
496   Христина Георгиева Маноилова   ПНО Гл. експерт "Съдебни преписки и дела" 9.5.2019  
497   Румяна Иванова Гороломова-Терзиева   ИИБ Началник отдел  9.5.2019  
498   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 9.5.2019  
499   Димчо Петров Терзиев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 9.5.2019  
500   Петър Ангелов Гърбузов   ИИБ Директор 9.5.2019  
501   Камелия Иванова Стоянова   УСКОР Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и доброволни формирования" 9.5.2019  
502   Христина Атанасова Манева   СД Гл. експерт "Рехабилитация" 9.5.2019  
503   Ивелина Атанасова Дюлгерова   СД Ст. експерт "Социална дейност" 9.5.2019  
504   Пламен Друмев Йорданов   АГУП Началник отдел 9.5.2019  
505   Десислава Владимирова Даскалова   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 9.5.2019  
506   Силвия Андреева Калинчева   ДЯ №3 ,,Зайо Байо’’ Директор 9.5.2019  
507   Сибила Евгениева Марчева   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 9.5.2019  
508   Нели Николова Йотовска   ФиБ Началник отдел 9.5.2019  
509   Милен Георгиев Мънев   ИИБ Гл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 9.5.2019  
510   Лилия Кирилова Христова   ОМД Директор 9.5.2019  
511   Иванка Дойчева Томова   ФСД Старши счетоводител 9.5.2019  
512   Румяна Цонева Кръстева   ОМД Гл. експерт "Детски градини" 9.5.2019  
513   Силвия Цонева Коева     ОСИСД Мл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 9.5.2019  
514   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 9.5.2019  
515   Мирослава Миткова Иванова     СД Гл. експерт "Икономист" 9.5.2019  
516   Мануела Владимирова Василева   Превенции Старши счетоводител 9.5.2019  
517   Катя Петрова Григорова   ДГ№1 "Светулка" Директор 9.5.2019  
518   Анелия Димитрова Бодичева   ДГ№26"Изворче" Директор 9.5.2019  
519   Христо Петров Недев   РКИ Служител по сигурността на информацията 9.5.2019  
520   Петранка Добрева Димова   УСКОР Гл. специалист "Човешки ресурси" 9.5.2019  
521   Николай Величков Бонев   МД Директор  9.5.2019  
522   Младен Маринов Иванов   ОП ОПСЗ Директор 9.5.2019  
523   Мара Стаматова Спирова     УЧРАУ Гл. специалист "Човешки ресурси" 9.5.2019  
524   Анета Евтимова Маджарова   ОМД Главен счетоводител 9.5.2019  
525   Димитър Пламенов Кискинов   ПНО Главен юрисконсулт 9.5.2019  
526   Мария Стоянова Димова   ПНО Главен юрисконсулт 9.5.2019  
527   Росица Велева Илчева   ДГ№6"Палечко" Директор 9.5.2019  
528   Светла Димитрова Христова   ДГ№41"Първи юни" Директор 9.5.2019  
529   Богданка Недялкова Генкова   ДГ№3"Звездичка" Директор 9.5.2019  
530   Елисавета Христова Савова   ОМД Гл. експерт "Приобщаващо образование" 9.5.2019  
531   Мария Христова Узунова   ДГ№5"Слънчо" Директор 9.5.2019  
532   Ирена Русчева Ганева   ДГ№29"Звънче" Директор 9.5.2019  
533   Лора Иванова Гоцева   ПНО Юрисконсулт 9.5.2019  
534   Пламена Емилова Ефтимова    ОМД Гл. експерт "Училища" 9.5.2019  
535   Добри Славов Добрев   УСКОР Гл. инспектор "Строителен контрол" 9.5.2019  
536   Мария Росенова Иванова   КДР Старши експерт "Музикални фестивали" -  0.5 бр. 9.5.2019  
537   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 9.5.2019  
538   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "К и Р" 9.5.2019  
539   Албена Дочева   ДГ№46"Горска приказка" Директор 9.5.2019  
540   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФИБ Гл. експерт "Бюджет" 9.5.2019  
541   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Юрисконсулт 10.5.2019  
542   Георги Красимиров Кръстев   ИИБ Гл. експерт "Благоустрояване" 10.5.2019  
543   Миглена Димитрова Димитрова    СД Ст. експерт „Икономист социални програми и проекти”  10.5.2019  
544   Нели Йорданова Тодорова   ПНО Ст. специалист "Деловодител" 10.5.2019  
545    Елена Янкова Ташева   ДГ№31"Крилатко" Директор 10.5.2019  
546   Мая Петрова Колева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 10.5.2019  
547   Димитър Тодоров Ковачев   АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 10.5.2019  
548   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 10.5.2019  
549   Ралица Радославова Славова-Георгиева    ПНО Главен юрисконсулт 10.5.2019  
550   Анна Христова Димитрова   ДГ№27 "УСпех" Директор 10.5.2019  
551   Йордан Ангелов Гаджев    КДР Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 10.5.2019  
552   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Старши експерт "Читалищни и сценични дейности" 10.5.2019  
553   Антония Йовчева Пенева   КДР Директор 10.5.2019  
554   Галя Василева Влаева      ФСД Началник на отдел 10.5.2019  
555   Марчела Кирилова  Петрова   ДГ№23"Иглика" Директор 10.5.2019  
556   Сийка Живкова Лефтерова   ДГ№10"Карамфилче" Директор 10.5.2019  
557   Рада Филипова Николова   ДГ15"Гълъбче" Директор 10.5.2019  
558   Маринела Тодорова Маринова   ИИБ Ст. експерт "Озеленяване" 10.5.2019  
559   Красимир Иванов Кръстев   УСКОР Главен инспектор "Контрол и регистрация" 10.5.2019  
560   Мариана Василева Петрова   ОСИСД Гл. специалист "Разпореждане с ОС" 10.5.2019  
561   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 10.5.2019  
562   Петя Николова Димитрова   ИИБ Гл. експерт "Регистрация строежи" 10.5.2019  
563   Снежанка Борисова Узунова   ФИБ Гл. експерт "ФРЗ и капитални вложения" 10.5.2019  
564   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 10.5.2019  
565   Атанаска Миткова Стоименова    КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 10.5.2019  
566   Стилияна Иванова Радева    ДГ№50"Зорница Директор 10.5.2019  
567   Тодорка Маринова Георгиева   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 10.5.2019  
568   Димитричка Петрова Радева   УСКОР Ст. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 10.5.2019  
569   Диляна Маринова Енчева   УС Мл. експерт "Управление на собствеността"  10.5.2019  
570    Марияна Колева Николова   ДГ№51 "Ран Босилек" Директор 10.5.2019  
571   Елия Христова Николова    ДГ№49"Боров кът" Директор 10.5.2019  
572   Десислава Василева Кръстева   ОСИСД Гл. експерт "Земеразделяне, поддържане и планиране" 10.5.2019  
573   Янка Борисова Иванова   ДГ№16"Слънчева Дъга" Директор 10.5.2019  
574   Симона Валентинова Велчева   ИИБ Мл. експерт КБД 10.5.2019  
575   Анна Борисова Николова   ОМД Началник отдел  10.5.2019  
576   Антоанета Иванова Тончева   ОП ДДД Директор 10.5.2019  
577   Михаил Любчев Иванов   ОИЦ Експерт "Логистика и информация" 10.5.2019  
578   Славина Иванова Жекова   ОИЦ Експерт "Комуникация и информация" 10.5.2019  
579   Елена Николова Гаданчева   ДГ14"Дружба" Директор 10.5.2019  
580   Иванка Георгиева Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Земеделски земи и земеделски кооперации" 10.5.2019  
581   Елена Илиева Германова   ЕНОП Ст. експерт "Програми и проекти" 10.5.2019  
582   Мариета Йорданова Йорданова    КДР Гл. експерт "Фонд "Култура""  10.5.2019  
583   Димитър Светломиров Николов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 10.5.2019  
584   Николай Людмилов Николаев   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 10.5.2019  
585   Илиан Свободинов Зарев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 10.5.2019  
586   Димитричка Петрова Панчева   Здравеопазване Гл. експерт "Финанси" 10.5.2019  
587   Ирина Вълчева Коевчинова   Здравеопазване Гл. експерт ТРЗ 10.5.2019  
588   Маргарита Георгиева Василева-Николова   Хранителен комплеск Гл. счетоводител 10.5.2019  
589   Петър Върбанов Радушев   ОИЦ Ръководител 10.5.2019  
590   Мария Стоянова Динчева   ДГ№25"Златното зрънце" Директор 10.5.2019  
591   Йоанна Христова Недева   ОМД Мл. експерт "Младежки програми и партньорства" 10.5.2019  
592   Жанета Огнянова Байчева   ОМД Гл. експерт "Младежки сцени и фестивали" 10.5.2019  
593   Юлия Веселинова Вълчева   ОМД Главен експерт "НПО и доброволци" 10.5.2019  
594   Ивайло Добрев Добрев   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 13.5.2019  
595   Екатерина Атанасова Николова   ИИБ Мл. експерт "Освидетелстване на сгради" 13.5.2019  
596   Албена Стефанова Василева   ДГ№24"Детско градче" Директор 13.5.2019  
597   Добромир Лалев Досев   Превенции Старши експерт "Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества" 13.5.2019  
598 27 Ангелина Гочева Маркова   ИИБ Старши експерт Управление на екологични проекти 13.5.2019  Чл. 35, ал. 1, т.2
599   Венелина Бузукова   ДГ№47"Люляче" Директор 13.5.2019  
600   Ивелина Милева Никова   МД Гл. специалист "Безкасови приходи"  13.5.2019
    Top