нашите сайтове english

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

Дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване"

 Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” се състои от три отдела - отдел „Общинска инфраструктура”, отдел „Инфраструктурни проекти”, отдел “Паспортизация и регистрация на строежи”.

Дирекцията осъществява дейности, свързани с управлението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояването на общинска собственост на територията на община Варна, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителство за елементи на техническата инфраструктура и благоустрояването, паспортизация и регистрация на строежи и обекти на техническата инфраструктура. 

Дирекция ИИБ поддържа регистри с издадени разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, регистър на озеленените площи и други документи, които са публикувани на интернет страница http://agup.varna.bg/

Top