нашите сайтове english

Дирекция "Туризъм"

Дирекция "Туризъм"

Дирекция „Туризъм“ се състои от два отдела –отдел „Категоризация“ , отдел“ Маркетинг, реклама и анализи“ и Туристически информационен център.

Функциите на дирекцията включват извършване на административно обслужване на лица, подали заявление за категоризиране на туристически обект, съгласно Закона за туризма; маркетингови проучвания, които служат за основа при разработване и осъществяване на рекламни и комуникационни кампании; презентиране на Варна като туристическа дестинация за 4 сезона на национални и международни борси и изложения. Събира статистическа информация и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината, на база на която изготвя анализи за основни и перспективни пазари. Дирекцията работи с Консултативен съвет по въпросите на туризма, който е постоянно действащ колективен орган от представители на администрацията  и на туристическите сдружения.

Нормативни документи

Закона за туризма

Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията   

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма 

 

Туристически информационен център

ТИЦ – Варна осигурява туристическа информация за жителите и гостите на града и подпомага рекламно-информационната дейност у нас и в чужбина.

Сайт: www.visit.varna.bg

Национален туристически регистър 

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистри на туристическите атракции  

Регистър на туристическите фестивали и събития 

Top