нашите сайтове english

Дирекция "Превенции"

Дирекция "Превенции"

Дирекция “Превенции” е изпълнителен орган на Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна, Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна,  Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Варна и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна.

Към дирекцията са разкрити центрове за превантивна работа с деца, младежи и семейства в риск. Функционални направления, по които работи дирекцията са Превенция на употребата на наркотични вещества, Превенция на ХИВ/СПИН и СПИН, Превенция на детското асоциално поведение, правонарушения и противообществени прояви, Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик.

Сайт на дирекциятаhttp://prevencii.com/

Нормативни документи

Наредба на ОбС Варна за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - Община Варна

Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции - Варна 2016 – 2020 

Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

Седалище: Варна 9002, бул. "Цар Освободител" № 27

Адрес за кореспондеция: Варна 9000, бул.”Осми Приморски полк” № 43

Контакти: тел. 052/ 820 677, e-mail: mdc_vn@abv.bg

 

Top