нашите сайтове english

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот -УСЛУГА №9039

УСЛУГА №9039

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 36 от ЗС,  ЗОС, НРПУРОИ 

Необходими документи:

  1. Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота, като в скицата следва да бъде отразена собствеността на заявителя;
  2. Документ за собственост

 Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

 Забележка: Срокът започва да тече 30 дни от връчване на заповедта на лицето, след  вземане решение от Общински съвет-Варна

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9039-бланка

    Top