нашите сайтове english

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот -УСЛУГА №9039

УСЛУГА №9039

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 36 от ЗС,  ЗОС, НРПУРОИ 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: извършващ услугата - служител в отдел ОС; лице подписващо изготвения документ: за писмо-отговор – Директор на дирекция ОСИСД; за писмо-отказ, заповед и договор -  Кмет на община Варна

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес:гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
  телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно времеот 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявление по образец с приложени към него:
1. Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота, като в скицата следва да бъде отразена собствеността на заявителя;
2. Документ за собственост;
Заявлението до Кмета на Община Варна се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно) в ЦАО. При подаване на заявлението, цената на услугата да се заплаща в касите на Община Варна, ет.1.
За посочения в заявлението имот се прави проучване, относно собствеността. Изисква се становище от дирекция ПНО. При липса на АОС се предприемат действия по проучване, с цел съставяне на акт за общинска собственост за съсобствен имот, за което заявителят се уведомява с писмо с обратна разписка.
След приключване на предвидените процедури по ЗОС и НРПУРОИ, утвърдените от Кмета на Община Варна, заповеди и договори се извеждат в деловодството на Община Варна и се изпращат на заявителя с писмо с обратна разписка за последващи действия на посочен от него адрес за кореспонденция.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

   а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)
   б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg
    в) интернет адрес за служебно заявяване - 

adm_obsluzhvane@varna.bg

   г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична
  д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Цена на административната услуга:
обикновена услуга   – 50,00 лв;
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
обикновена услуга – до 30 дни 
 Забележка: Срокът започва да тече 30 дни от връчване на заповедта на лицето, след  вземане решение от Общински съвет-Варна

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в звеното за административно обслужване в брой
 • По банков път
 • По електронен път
 • На гише в звеното за административно обслужване с банкова карта

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:
- чрез деловодството на Община Варна по пощата с известие за доставяне (обратна разписка)

Изтегли документи

9039-бланка

  Top