нашите сайтове english

Справка по актовите книги-УСЛУГА №9043

УСЛУГА №9043 

Справка по актовите книги

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.62 ал.2 от ЗОС

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: извършващ услугата - служител в отдел ОС; лице подписващо изготвения документ: писма-отговор – Директор на дирекция ОСИСД.

 Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

 Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявление по образец с приложен към него:

 • документ от съд или друга инстанция за извършване на справката.

се подава в ЦАО лично от заинтересования или от упълномощено от него лице  (с нотариално заверено пълномощно) и се регистрира в "Административната информационна система", модул "Административни услуги". При подаване на заявлението, цената на услугата да се заплаща в касите на Община Варна, ет.1.

 Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

 Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване
  Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 6 /шест/ месеца

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Цена на административната услуга:

 • обикновена услуга   – 20,00 лв;
 • бърза услуга   – 30,00 лв;
 • експресна услуга   – 40,00 лв; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

 • обикновена услуга – до 30 дни 
 • бърза услуга – до 14 дни 
 • експресна услуга – до 3 дни 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път
 • По електронен път
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок

 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

 Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail

Изтегли документи

9043-бланка 

  Top