нашите сайтове english

Учредяване право на надстрояване и пристрояване-УСЛУГА №9044

УСЛУГА №9044

Учредяване право на надстрояване и пристрояване

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 38 от  ЗОС и НРПУРОИ

Необходими документи:

  1. Документ за собственост на недвижимия имот - сграда и/или поземлен имот;
  2. Актуална скица на недвижимия имот с вписана собственост на заявителя, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота;
  3. Нотариално заверен документ за съгласие от всички съсобственици;
  4. Скица-виза за проектиране с обозначена квадратура на пристройката и идеен проект.

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9044-бланка

    Top