нашите сайтове english

Учредяване право на надстрояване и пристрояване-УСЛУГА №9044

УСЛУГА №9044

Учредяване право на надстрояване и пристрояване

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 38 от ЗОС и НРПУРОИ

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: извършващ услугата - служител в отдел ОС; лице подписващо изготвения документ: За писмо-отговор – Директор на  дирекция ОСИСД;  за писмо-отказ, заповед и договор – Кмет на Община Варна.

 • Информация за центъра за административно обслужване:
  адрес:гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
  телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно времеот 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване


5. Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявление по образец с приложени към него:

  • Документ за собственост на недвижимия имот - сграда и/или поземлен имот;
  • Актуална скица на недвижимия имот с вписана собственост на заявителя, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна или от ОСЗ – гр. Варна, в зависимост от местонахождението на имота;
  • Нотариално заверен документ за съгласие от всички съсобственици;
  • Скица-виза за проектиране с обозначена квадратура на пристройката и идеен проект.

се подават лично в ЦАО от заинтересования или от упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно). При подаване на заявлението, цената на услугата да се заплаща в касите на Община Варна, ет.1.
След приключване на предвидените процедури по ЗОС, изготвените от отдел ОС и подписани от Кмета на Община Варна заповед и договор се изпращат на заявителя чрез деловодството с обратна разписка за последващи действия, на посочен от него адрес за кореспонденция.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

   • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
   • Със заявление по електронна поща
   • Със заявление по пощата

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

    а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)
    б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg
     в) интернет адрес за служебно заявяване - 

adm_obsluzhvane@varna.bg

    г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична
    д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
Цена на административната услуга:
обикновена услуга   – 50,00 лв;
Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
обикновена услуга – 30 дни 
Забележка: срокът започва да тече от датата на връчване на заповедта на заинтересованото лице
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

   • На гише в звеното за административно обслужване в брой
   • По банков път
   • По електронен път
   • На гише в звеното за административно обслужване с банкова карта

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на Община Варна пред Административен съд, в 14-дневен срок

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:
- чрез деловодството на Община Варна по пощата с известие за доставяне (обратна разписка)

Изтегли документи

9044-бланка

  Top