нашите сайтове english

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж - УСЛУГА №9045

УСЛУГА №9045

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: ЗОС и НРПУРОИ

Необходими документи:

  1. Документ за собственост на сграда или СОС;
  2. Договор за учредено (признато) право на строеж;
  3. Актуална скица на сградата или СОС с вписана собственост на заявителя, издадена от СГКК – гр. Варна или съответните районни администрации и кметства на Община Варна, в зависимост от местонахождението на имота;
  4. Техническа експертиза за прилежащата площ към законно изградената сграда

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9045-бланка

 

    Top