нашите сайтове english

Учредява право на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд-УСЛУГА №9048

УСЛУГА №9048 

Учредяване право на ползване и сервитути върху площи от общинския горски фонд 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: ЗОС, Закон за горите 

Необходими документи:

  1. Удостоверение от Общинска служба по земеделие – Варна
  2. Скица-проект, заверена от Общинска служба по земеделие – Варна и ДГС - Варна
  3. Документи за легитимност на заявителя 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 150,00 лв;                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: до 10 години

Изтегли документи

9048-бланка

    Top