нашите сайтове english

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии (Заповед за възстановяване право на собственост)-УСЛУГА № 39049

УСЛУГА № 39049

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии (Заповед за възстановяване право на собственост) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: На основание ЗСПЗЗ 

Необходими документи:

  1. Съдебно решение /при необходимост/ - заверен препис от първоинстационен съд
  2. Пълномощно /при необходимост/ 
  3. Други документи 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв., заплаща се при предявяване на искането                 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 20 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

39049-бланка