нашите сайтове english

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за одобряване на оценка на земя в с.о. и стр.гр./- УСЛУГА № 39050 Б

УСЛУГА №39050 Б

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за одобряване на оценка на земя в с.о. и стр.гр./ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §4а от ПЗР 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост (нотариален акт и др.)
  2. Оценка от независим оценител
  3. Съдебно решение
  4. Пълномощно 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв.           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

39050Б-бланка