нашите сайтове english

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за одобряване на оценка на земя в с.о. и стр.гр./- УСЛУГА № 39050 Б

УСЛУГА №39050 Б

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за одобряване на оценка на земя в с.о. и стр.гр./ 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: Кмет на Община Варна или упълномощено от него длъжностно лице.

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до Кмет на Община Варна в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост /нотариален акт или съдебно решение / - копие - да носи подписа на лицето, което ще се ползва от искания документ;
 2. Оценка съгласно чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост от независим оценител- копие - да носи подписа на лицето, което ще се ползва от искания документ;
 3. Съдебно решение /при необходимост/ - заверен препис от първоинстанционен съд ;
 4. Пълномощно /при необходимост/  - копие - да носи подписа на лицето, което ще се ползва от искания документ;
 5. Други документи;

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: Искане по образец до Кмета на Община Варна.

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.

10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение № 2

 • обикновена услуга /до 30 дни/ – 50.00 лв.;

Цената може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Областен управител на област с административен център гр. Варна.

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: по реда на глава десета от АПК пред Районен съд, в 14-дневен срок.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

39050Б-бланка 

  Top