нашите сайтове english

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за придобиване право на собственост на земя в с.о. и стр. гр./- УСЛУГА №39050 В

УСЛУГА № 39050 В

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за придобиване право на собственост на земя в с.о. и стр. гр./

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за собствеността и ползването на земеделски земи - §4а от ПЗР 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
  2. Банкови бордера
  3. Съдебно решение
  4. Пълномощно
  5. Други 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв.           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

39050В-бланка