нашите сайтове english

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ-УСЛУГА №39052

УСЛУГА №39052

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ 

Необходими документи:

  1. Документ за собственост (нотариален акт и др.)
  2. Протокол за трасиране на имота
  3. Банкови бордера или
  4. Декларация за уредени взаимоотношения за подобренията, нотариално заверена  
  5. Пълномощно
  6. Други документи 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 80,00 лв. заплаща се при предявяване на искането            

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

39052-бланка