нашите сайтове english

Издаване на удостоверение (по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи) - УСЛУГА №9053

УСЛУГА №9053

Издаване на удостоверения (по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на „Архив” на търсените от тях документи) 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 84 и чл. 90, т. 2 от Закона за националния архивен фонд и чл.21, ал.3 от АПК 

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: Кмет на Община Варна или упълномощено от него длъжностно лице.

Информация за центъра за административно обслужване:
адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
телефон за връзка: (052) 820 800
работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:
Заявлението се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до директор на дирекция ОСИСД в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

 1. Съдебно удостоверение (при искане по съдебно дело)  - оригинал или да носи подписа на лицето, което ще се ползва от искания документ.
 2. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице).
 3. Други документи.

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата
 • Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата - Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво);
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;
в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 6 месеца

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение № 2

 • обикновена услуга /до 14 дни/ – 25.00 лв.;
 • бърза услуга /до 3 дни/– 50.00 лв.;

Цената може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Областен управител на област с административен център гр. Варна.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: по реда на глава Десета  от АПК.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място в Центъра за административно обслужване
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Изтегли документи

9053-бланка

  Top