нашите сайтове english

Изготвяне на копия от кадастрален план (кадастрална листа,ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП) подробен устройствен план - УСЛУГА № 29055

УСЛУГА № 29055

Изготвяне на копия от кадастрален план (кадастрална листа,ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП) подробен устройствен план

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за кадастъра и имотния регистър 

Необходими документи:

  1. Съдебно удостоверение
  2. Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
  3. Пълномощно 

Цена на административната услуга:

-         обикновена услуга – 3.80 лв.;

-         бърза услуга –  4.20 лв.;

-         експресна – 7.50 лв.; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 30 дни;

-         бърза услуга – до 7 дни;

-        експресна услуга – до 3 дни; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца