нашите сайтове english

Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема-УСЛУГА №9057

УСЛУГА №9057

Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортни схеми

Правно основание за предоставяне на административната услуга / издаването на индивидуален административен акт:

 • Чл.19 и сл. от Закона за автомобилните превози;
 • Чл.40, ал.1, т.5 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
 • Чл.21 от АПК;
 • ЗМСМА и др.;
 • Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуален административен акт – при възлагане от страна на директор на дирекция ОСИСД, услугата се изпълнява от служители в отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“.
 • Информация за Центъра за административно обслужване (ЦАО):

адрес:  гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43

електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg
телефон за връзка: +359 52 820 800;

работно време: От 08.00 ч. до 18.00 ч. в делнични дни, без прекъсване.

 • Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуален административен акт, срокове, изисквания и необходими документи:

Заявлението за изпълнение на услугата се подава до Директор на дирекция ОСИСД в Центъра за административно обслужване лично от заинтересованото лице или упълномощено от него лице, което се задължава да представи оригинал на пълномощно – заверено от нотариус, като приложи копие от същото към заявлението.
Тази услуга е за търговци – превозвачи, които имат договорни отношения с община Варна за извършване на обществен превоз на пътници.
Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Пълномощно - копие;
 • Копия на маршрутни разписания от областна или републиканска транспортна схема;
 • Документ за платена такса за изпълнение на услугата.
 • Предоставяне на исканите от заявителя копия на маршрутни разписания е по начина указан с заявлението.
 • Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административната услуга / издаване на индивидуален административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: Заявление по образец.
 • Начини на заявяване на услугата:
 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване;
 • Със заявление по пощата
 • Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата не се предоставя по електронен път.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До настъпване на промяна в маршрутните разписания, която се отразява в:
  • Меню „Регистри“ – „Републиканска транспортна схема“ в сайта на ИА „Автомобилна администрация“;
  • Меню „Публични регистри“ на Областна администрация Варна, на основание влязла в законна сила заповед на Областен управител на област Варна.
 • Такса или цена на услугата, включително при предоставяне по електронен път, дължим данък - основание за тяхното определяне и начини на плащане: Съгласно „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна“, Приложение № 1 „Местни такси по решение на Общинския съвет, определени съгласно наредбата по чл.9 от ЗМДТ“, срокът за разглеждане на заявленията и издаване на копия от съответните маршрутни разписания или отказ за издаването им, е 7-дневен, считано от датата на постъпването му в ЦАО на община Варна.
  • Такса за изпълнение на услугата: 10,00 (десет) лв. за копие от едно маршрутно разписание.
  • Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
 • В брой – на гише в звено за административно обслужване;
 • С банкова карта – на гише в звено за административно обслужване;
 • По банков път: Данните за банковата сметка са поместени в сайта на община Варна, меню „Услуги“, подменю „Банкова сметка и кодове за плащане“ – "Централна кооперативна банка" АД - клон Варна BIC: CECBBGSF IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00: Код на плащане 448007.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на дирекция ОСИСД
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата: Съгласно чл.197 от АПК, чрез кмета на община Варна – пред Административен съд, в 14-дневен срок.
 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bg.
 • Начини на получаване на резултата от услугата:
 • На място в Центъра за административно обслужване;
 • Чрез пощенска / куриерска пратка, за сметка на заявителя.

Изтегли документи

9057-бланка

  Top