нашите сайтове english

Набиране на проектни предложение по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 година

Обява

Стартира процедурата по набиране на проектни предложения от детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 година 

I. Цел:

Основната цел на Програмата е гарантиране достъпа на всяко дете и ученик до качествено образование и подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда и създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

II. Тематични области:

Съгласно Раздел I на Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 година:

  1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от различен етнически произход, деца и ученици със СОП и в неравностойно социално положение:

1.1. Осигуряване на групи за допълнителна работа в детската градина и училище с деца, невладеещи в достатъчна степен български език и деца  със СОП.

1.2. Подкрепа на  програми за създаване на култура на четене.

1.3. Привличане на семействата на децата и учениците за активно участие в образователния процес.

1.4. Инициативи в подкрепа на заниманията по четене с родителите на деца и ученици в детската градина и училището.

1.5. Обогатяване на информационните и дидактични ресурси за работа с деца със СОП и деца - билингви  в детските градини и училищата.

  1. Осигуряване на подходящи условия за развитие интересите на всяко дете и ученик чрез разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности и осигуряване възможности за пълноценна социална интеграция и професионална реализация:

2.1. Разширяване формите за работа по проблемите на гражданско образование /конкурси, фестивали и др./.

2.2. Стимулиране на форми за развиване на социалните умения на децата и учениците, както и на професионалното им ориентиране.

  1. Формиране на подходящ социалнопсихологически климат в образователните общности, основан на взаимно опознаване на основата на културното многообразие и общочовешките ценности:

3.1. Организиране на различни форми за изучаване на културата и историята на етническите общности в училищата и детските градини.

3.2. Организиране на дейности в групата, класа, училището за развиване и утвърждаване на общочовешките ценности.

III. Изисквания при кандидатстване:

Съгласно Правила за финансиране и отчитане на проекти на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 година.

IV. Краен срок за подаване на проектни предложения:

03 април 2020 година (в деловодството на Община Варна). Проектни предложения, постъпили след регламентирания от Дирекция „Образование и младежки дейности“ срок, не подлежат на разглеждане.

 

Изтегли документи:

Правила за финансиране и отчитане на проекти

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за отчет