нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Относно: Извършване на въвод във владение и издаване на протокол за ПИ №6021 по плана на новообразуваните имоти на м.“Горна Трака“, землище Виница, община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, Ви уведомява че:

По искане вх.№ АУ 049321 ВН/09.06.2020г. на Община  Варна от н-ци на Султана Георгиева е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6021 по ПНИ на с.о. „Горна Трака” и на 03.07.2020г. от 11.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място.