нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ041845ВН/20.05.2020 г. на община Варна от Галина Недялкова Влаева, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на УПИ V-148, кв.9 по РП на с.Константиново с площ 2 100 кв.м. включен в ПИ с идентификатор №38354.501.126 (тридесет и осем хиляди триста петдесет и четири. петстотин и едно.сто двадесет и шест), целия с площ 3 974 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед №РД-18-1897/27.11.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед №18-959-28.01.2020 г. на Началник на СГКК Варна, находящ се в с.Константиново, ул.“Родопи“ №25.