нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ І-2, ІІ-2, ІІІ-2, ІV-2, V-2, VІ-2, VІІ-2, VІІІ-2, ІХ-2, Х-2, ХІ-3, ХІІ-3, ХІІІ-3, ХІV-3 в кв. 62, УПИ І-тр.п., ІІ-4, ІІІ-4, ІV-4, V-5, VІ-5, VІІ-5, VІІІ-4, ІХ-4 в кв. 63, УПИ ІІІ-80, ІV-80, V-80, VІ-80, VІІ-80, VІІІ-80, ІХ-80, Х-80 в кв. 64 и ул. рег. от о.т.236, 237, 238 до о.т.248, от о.т.235, 239, … до о.т.244, от о.т.242 до о.т.245, от о.т.26 същ., 246, 247, 248, до о.т.249 /ПИ 72709.53.2, 72709.53.3, 72709.53.4, 72709.53.5, 72709.53.80/, в новообразувана територия - УЗ „Жм“, с. Тополи, общ. Варна, м-ст „Арпалъка“.

Проектът е изложен в техническата служба на район „Владислав Варненчик“ при община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна, чрез район „Владислав Варненчик“.

Обявлението е обнародван в бр. 59 на Държавен вестник от 03 юли 2020 г.

Свързани файлове