нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 10, кв. 11, кв. 12 и улична регулация от о.т.160 до о.т.161, между о.т.132, о.т.162 до о.т.170 и между о.т.140 и о.т.170 по паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), район „Владислав Варненчик“, гр. Варна.

Проектът е изложен в техническата служба на  район „Владислав Варненчик“ при община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна, чрез район „Владислав Варненчик“.

Обявлението е обнародван в бр. 59 на Държавен вестник от 03 юли 2020 г.