нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Сребряна Кирова Филева – Петрова, Бранимир Киров Дойчев, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ070074ВН/29.07.2020 г. на община Варна от Марийка Кирилова Андреева чрез адв.Владимир Трайков, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на апартамент №104 с идентификатор №10135.4504.421.6.14 по КККР, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.18, вх.6, ет.5.