нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Относно: РД 20014526 ВН/03.08.2020 г.

О Б Я В А

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВАРНА И ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА СТОПАНСКАТА 2020-2021 ГОДИНА.

 

ОБЩИНА ВАРНА

ТОПОЛИ

КАМЕНАР

КОНСТАНТИНОВО

ЗВЕЗДИЦА

ВАРНА /ВЛАДИСЛАВОВО, ВИНИЦА/

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

БЕЛОСЛАВ

РАЗДЕЛНА

ЕЗЕРОВО

СТРАШИМИРОВО

 

 

03.08.2020 г.                                                               ОСЗ – ВАРНА