нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

На основание §4, ал. 2 от ЗУТ, чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 150  от ЗУТ  Ви обявяваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по части както следва:

  • Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІV-17 „за автосервиз, шоурум, офис сграда и трафопост“ и УПИ V-17 „за производствени и складови дейности и за обществено и делово обслужване“ (ПИ 72709.28.17), кв. 4, м-ст „Ачмите“, с. Тополи, община Варна, одобрен със Заповед № Г-237/30.07.2020 г. на Заместник – Кмет на Община Варна
  • съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект на 30.07.2020 г. от арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна
  • Разрешение за строеж №139/30.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна  по одобрен инвестиционен проект на 307.2020 г. от арх. Виктор Бузев - главен архитект на Община Варна за строеж:

    Автосервиз, шоурум и офис сграда, находящи се в УПИ ІV-17 „за автосервиз, шоурум, офис сграда и трафопост“ (с идентификатор 72709.28.17), кв. 4, м-ст „Ачмите“, с. Тополи, община Варна.

Преписката е изложена в стая 503А, ет. 5 в Община Варна.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ одобреният подробен устройствен план е публикуван на интернет страницата на община Варна.

Административният акт подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Варна пред  Административен съд – Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.