нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

До: Ангел Христов Ангелов 

гр.Варна, ул.“Лютиче“ № 23

 

До: Собственика на ПИ 10135.2552.840 по КК на гр.Варна, жк“Изгрев“

 

Относно вх.№ АУ066068ВН/20.07.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че в Дирекция „АГУП” - Община Варна е постъпило заявление от Илия Илиев Коев и други лица – собственици на ПИ 10135.2552.839, ПИ 10135.24552.833 и ПИ 10135.2552.834 по КК на гр.Варна, жк»Изгрев» с искане за прокарване на временен път до имотите. Съгласно ПУП-ПУР на жк»Изгрев», одобрен с решение на ОС-Варна 2012г. имотите имат лице на новопроектирана улица с ОТ 2429-2428-2427-2426-1135-1136-1137-417 с ширина 9м. Ако се отвори временен път от изток ще се премине през пет поземлени имота, ще се разшири обозначена в КК пътека до ширина 3.50м. Ако се отвори временен път от запад ще се премине през четири поземлени имота. При това трасе ще се разшири обозначена в КК пътека до ширина 3.50м, като се засегнат минимални части от няколко имота.

Заявлението е докладвано в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 7/ 27.08.2020г. и решението по т.7-2 е следното:

«Допуска се процедура по прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.2552.839, ПИ 10135.24552.833 и ПИ 10135.2552.834 по КК на гр.Варна, жк«Изгрев» като съществуваща пътека се разшири от двете страни и се премине през части от ПИ 10135.2552.843, 845, 840, 832, след което пътя продължава през ПИ 833, 839 и 838 за да достигне до ПИ 834 . Това трасе следва уличната регулация и е най-икономично изгодно и лесно за изпълнение на място. Засегната площ от ПИ 10135.2552.845– 22 кв.м., от ПИ 843-3 кв.м, от ПИ 832 – 26 кв.м., от ПИ 833 – 30 кв.м., от ПИ 840 – 21 кв.м., от ПИ 839 – 34 кв.м и от ПИ 838 – 4 кв.м.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.2 във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

На основание чл.26, ал.1 от АПК, в 7-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от плана с нанесено трасе на временен път.

 

С уважение, /п/

арх.Десислава Борисова

Директор на Дирекция „АГУП”

 Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 13.01.2021г.

Срок за обжалване : до 20.01.2021г. включително                                            

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова –  Гл.специалист „КР”, Дирекция „АГУП”, Община Варна