нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяват се н-ци на Илия Тодоров, Атанас Атанасов и всички заинтересовани лица, че на 21.12.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Тодор Тодоранов – заявление вх. № АУ 123241 ВН / 21.12.2020 г. за ПИ с идентификатор 10135.5401.3061 по Кадастралната карта на район Аспарухово, гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/ 23.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с последно изменение на КККР със заповед № КД-14-03-1897/23.07.2013 г.