нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО 

ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.221 , ВХ.4, ЕТ.7, АП.108

ГР. ВАРНА 9023

 

       Във връзка с преписка с рег. №РД20021588ВЛ/10.11.2020г. и Заповед  №4586/22.12.2020г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.221, вх.4, ет.7, ап.108, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл.92, ал.1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.