нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.18а от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп. Бр.44 от 13.05.2020 г. в сила от 14.05.2020 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на Патриция Лотар Хааг и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№АУ012375ВН/03.02.2021 г. на община Варна от Тодоричка Илиева Цигуларова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на недвижим имот, представляващ апартамент №32, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10135.3511.264.15.8 по КК и КР на гр.Варна, одобрени със заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр.Варна, ж.к.“Възраждане“ бл.62, вх.2, ет.3, ап.32.