нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба, за следното инвестиционно предложение (ИП):

„Изграждане на стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus) и други риби в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, както и изграждане на сондаж – тръбен кладенец в имота, с цел захранване с вода на фермата за отглеждане на риба и поставяне на три броя навеси, склад за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала зает на обекта“, с възложител „Мако Марин“ ООД.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 23.02.2021 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Хюсние Халил.

Обявено на 23.02.2021 г.