нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Димитър Георгиев

вписан за собственик на ПИ 10135.3505.721 по КК на гр.варна, СО“Сълзица“

Н-ци Яни Теохариев

вписан за собственик на ПИ 10135.3505.1050 по КК на гр.варна, СО“Сълзица“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Относно вх.№ АУ023635ВН/05.03.2020г.

Уведомяваме Ви, че в Община Варна са постъпили заявления от Валентин Крумов Добрев, Милчо Иванов Пеев и Пенка Кондова Митева с искане за прокарване на временен път до ПИ 10135.3505.1094, ПИ 10135.3505.1082 и ПИ 10135.3505.727 по КК на гр.Варна, СО»Сълзица».

Преписката е докладвана в Комисия за определяне на трасе за достъп до имоти, назначена със Заповед № 0415/ 06.02.2019г. на Кмета на Община Варна по Протокол № 10/ 12.11.2020г. и решението по т.10-4 е следното:

«Допуска се процедура за прокарване на временен път с ширина 3.50м до ПИ 10135.3505.727, ПИ 10135.3505.1082 и ПИ 10135.3505.1094 по КК на гр.Варна, СО»Сълзица» като съществуваща пътека от северната страна се разшири до ширина 3.50м и се премине през части от ПИ 10135.3505.652, ПИ 10135.3505.721, ПИ 10135.3505.1050, след което пътя продължи през ПИ 10135.3505.727 и ПИ 10135.3505.1082. При това трасе се засягат  от ПИ 652-87 кв.м., от ПИ 721 – 100 кв.м., от ПИ 1050 – 64 кв.м., от ПИ 727-91 кв.м. и 35 кв.м. от ПИ 1082.

Да се обяви на всички заинтересувани лица. Ако няма възражения, да се изготви заповед на Кмета на Община Варна на основание чл.190, ал.1, ал.2 във връзка с ал.6 от ЗУТ.»

Изпратените писма до Вас се връщат непотърсени, поради което поставяме настоящото обявление на адреса Ви по местоживеене.

На основание чл.26, ал.1 от  АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото обявление, можете да направите писмено възражение до Община Варна, Дирекция „АГУП”(ако намерите за необходимо), като изразите становище или представите документи и доказателства, които не са известни по преписката.

Приложение: копие от плана с нанесено трасе на допуснат временен път.

 

С уважение, /п/

арх.Десислава Борисова

Директор на Дирекция „АГУП”

 Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 08.04.2021г.

Срок за обжалване : до 15.04.2021г. включително                                           

Извършил обявяването: Антоанета Стоянова – Гл.специалист „КР”, Дирекция „АГУП”, Община Варна

Top