нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Невянка Докторова, Даниела Докторова, Свилен Докторов от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:

По заявление вх.№ АУ 025083 ВН/10.03.2021г. на Община  Варна от Величка Желязкова, наследник на Йови Кълчъклиев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4311 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище кв. Виница, гр. Варна. На 19.04.2021г. от 11.00 ч. ще бъде извършен въвод във владение на място.

Top