нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Поправка. Община Варна прави поправка на очевидна фактическа грешка в текста на обявление № 1353 (касаещо ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“) (ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г., стр. 236): думите „чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ“ да се четат „чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ“. 2078             

         

Публикувано в бр. 28/06.04.2021г., стр. 128 на Неофициален раздел на Държавен вестник.

 

Top