нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Относно: Административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 3373 в местност „Боровец-юг” – с.о, землище кв. Аспарухово

Във връзка с разпоредбите на чл.26 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на:

  • Петър Димитров (с неизвестен адрес) и на всички заинтересовани лица, че:   

По заявление вх. № АУ 027518 ВН/16.03.2021г. на Община Варна от Стоян Веселинов Кръстев, чрез адв. Светлана Левкова е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 3373 в местност „Боровец-юг” – с.о, землище кв. Аспарухово, което ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

         Може да се запознаете с преписката в Община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая № 1309 (тел. 052/820-121) и ако желаете, да изразите становище по същата.

Top