нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна разгласява с обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № 368/20.07.2021год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление рег.№ АУ100616ВН/11.10.2019г., като взех предвид становище на ЕСУТ, изразено в т.5 от Протокол №10/17.03.2020г., на основание чл. 124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, и представено задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ, и във връзка с писмо рег. №АУ100616ВН _004ВН/28.06.2021г. от Директор на дирекция ОСИСД и при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 10135.2517.1718, ПИ № 10135.2517.1720 и ПИ № 10135.2516.9997 по КК и КР на гр. Варна, в кв.58 по плана на С.О. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, при съобразяване с ПУП-ПУР на С.О. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрен с Решение № 799-5 от Протокол № 14/19.12.2012 г. на Общински съвет–Варна.

Обявлението е публикувано и на електронната страница на Община Варна на 21.07.2021г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

Top