нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ, издадена Заповед № 369/20.07.2021год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление рег.№ АУ024336ВН/08.03.2021 г., като се взе предвид становище на ЕСУТ, изразено в т.14 от Протокол №18/18.05.2021г. на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ и представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ, и при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията, е разрешено изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ I-98, УПИ II-36, 96, УПИ XII-41, УПИ XIII-39, /ПИ № 10135.2568.98, ПИ № 10135.2568.260, ПИ № 10135.2568.39, ПИ № 10135.2568.41/ в кв.27 по плана на к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017г. на заместник-министър на РРБ.

На основание чл.145 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел І от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Обявлението е публикувано и на електронната страница на Община Варна на 21.07.2021г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

Top