нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното:

Уведомление за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор: 10135.2029.4, с площ 5.951 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, местност „Стопански двор“, гр. Варна, с цел реализация на ИП за „Изграждане на обект за обществено обслужващи и складови обекти“, с възложител: „КЛАС ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 14.09.2021 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0887/663324 – Боряна Павлова.

 

Публикувана на 14.09.2021 г.

 

Top