нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.54, ал.4 от АПК и във връзка с чл.18а от АПК издадена Заповед № 549/23.11.2021год. на Главния архитект на Община Варна за спиране на административно производство по Заявление с Вх.Рег.№АУ097963ВН_004ВН/21.10.2021г. за издаване на разрешение за строеж за обект: „Сграда със смесено предназначение в УПИ I-151”за смесено предназначение”, кв.142а по плана на 29-ти м.р., р-н „Аспарухово“, община Варна, област Варна (ПИ 10135.5506.1006). с административен адрес гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ №47, с възложител „МАК-НЕЙЧЕВ“ ООД до представянето на разрешение по чл.148, ал.12 от ЗУТ за премахване на засегнатата от одобрения инвестиционен проект дървесна растителност, предмет на образувано производство в административно дело №1487/2021г. по описа на Административен съд – Варна.

На основание чл.54, ал.5 от АПК актът за спиране на производството може да се обжалва по реда на глава десета, раздел IV.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна. Обявлението е публикувано и на електронната страница на Община Варна на дата 24.11.2021г.

 

Top