нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 77 от 2018 г. в сила от 10.10.2019 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД, искане рег. № АУ 107737 ВН/18.10.2021 г., относно ПИ с идентификатор 10135.3514.719 по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-03-2734/22.10.2012 г. на Началника на СГКК гр. Варна.

 Административното производство ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата.

Top