нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с обявяване на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на изработен план ПУП-ПРЗ за УПИ VI-715 “за КОО“, УПИ VII-100 “за плажни атракции, търг. обекти и озеленяване“, УПИ VIII-100 “за КОО” и УПИ IX-100 “за ресторант” в кв.68 по плана на к.к. „Златни пясъци“, община Варна обявява неполучено съобщение до „ГАЛА ТУР“ ООД, съсобственик в имот с идентификатор: 10135.513.100

Top