нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 СЪОБЩЕНИЕ

 

До АЛЕКСАНДЪР ПАНДОВ, адрес: Франция

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНДОВ, 

Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете с дадени указания за аварийно-временно укрепване на сграда със статут на недвижима културна ценност, намираща се на административен адрес: бул. „Княз Борис I“ № 22, ъг. ул. „Михаил Колони“ № 1, гр. Варна. Указанията са дадени на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство и трябва да се изпълнят от всички собственици на сградата в определения срок.

В случай, че в едноседмичен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете с указанията за аварийно-временно укрепване, ще се счита, че те са Ви връчени на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК.

Съобщението е публикувано на интернет сайта на община Варна и е поставено на таблото за обявления на община Варна.

 

Top